Станбен објект “Дебар Мало”

Име на објект: “Дебар Мало”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2004 – 2005
Локација: ул. Франклин Рузвелт бр.58, во близина на “Јавно Претпријатие за Станбен и Деловен Простор”