Станбен објект “Млин Балкан”

Име на објект: “Млин Балкан”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Одобрение за градење: Бр. 26-590 од 27,03,2012
Рок на изградба: 5.2012-12.2013
Локација: ул. Златко Шнајдер бр.4а Општина Центар 1000 Скопје. Објектот се наоѓа во непосредна близина на Бугарската амбасада и поликниниката Млин Балкан.