Станбен објект “Рузвелтова”

Име на објект: “Рузвелтова”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Одобрение за градење: Уп. 1 Бр.28-997 од 07,06,2013
Рок на изградба: 7.2013-12.2014
Локација: ул. Франклин Рузвелт бр.54 Општина Центар 1000 Скопје.